Mukana – Tulevaisuuden osallisuusmallit 2025 -hankkeen tarkoituksena on kehittää kunnan työntekijöiden, kuntalaisten ja kuntapäättäjien keskinäistä vuoropuhelua. Lähtökohtana on etsiä ja ottaa kuntalaisten ideoita mukaan kehittämiseen kunnan voimavaraksi ja iloksi.

Mukana hanketta rahoittaa Leader Kehittämisyhdistys Mansikka.

Leader Kehittämisyhdistys Mansikka ry rahoittaa Mukana -hanketta EU:n Maaseuturahastosta.

Mukana-hanke pyrkii osaltaan vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka aktiivisten maaseudun asukkaiden/kuntalaisten ideat saataisiin paremmin kuntapäättäjien ja kunnan työntekijöiden tietoisuuteen?
 • Miten näitä ideoita voitaisiin a) jatkokehittää b) kokeilla käytännössä c) viestiä tästä kehittämisestä niin idean esittäjälle kuin kuntien työntekijöille?
 • Miten kuntalaisten palaute ja ideoiden keruu jatkojalostamisineen saadaan kiinteäksi osaksi kuntien osallisuus-, päätöksenteko- (vireilletulo, valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano) ja palvelujen suunnitteluprosesseja?
 • Millaisia ideoiden hallinta- ja viestintäjärjestelmiä olisi hyvä käyttää em. aktiivisten kuntalaisten, kuntapäättäjien ja kunnan työntekijöiden vuoropuhelussa? (vrt. Kanban -seinät, mahdolliset avoin innovaatio ja tikettijärjestelmät)
 • Miten ottaisimme myös monipaikkaiset kuntalaiset kuten mm. kunnasta kotoisin olevat opiskelijat ja kunnan kesäasukkaat mukaan kehittämisprosesseihin ja antaisimme heille mahdollisuuden tuoda oma äänensä esiin osallisuuden kautta?

Mukana-hankkeen eri näkökulmat:

 • Ideat: kunnalle tulevien ideoiden/aloitteiden/vikailmoitusten näkökulma
 • Digialustat: mahdollisten digialustojen ja teknologioiden hyödyntämisen näkökulma
 • Prosessi: myös sen yhteisen kehittämisprosessin näkökulma, miten näitä ideoita käsitellään kunnan sisällä
 • Viestintä: kuin myös viestinnän näkökulma

Mukana-hankkeen tavoitteena on:

 • Lisätä ymmärrystä osallisuuden ja ihmisten mukaan ottamisen tärkeydestä kaikessa kehittämistoiminnassa ja saada aikaan asennemuutosta tämän asian huomioimiseksi.
 • Osallistaa eli kutsua ihmisiä mukaan kuntien kehittämiseen sekä kehittää malleja osallistumiseen etenkin erilaisten digitaalisten palveluiden avulla
 • Tukea ja lisätä ns. neljännen sektorin, eli yksittäisten kuntalaisten, mahdollisuuksia osallisuustyöhön. Yksittäisten kansalaisten kansalaisaktivismin lisääntyminen on tiedostettu ja sen mahdollistaminen voi vaikuttaa erittäin myönteisesti kunnan kehittämiseen ja elinvoimatyöhön.
 • Nostaa esiin maaseudun asukkaan ideoita elinympäristönsä kehittämiseksi ja testata erityisesti verkossa tapahtuvan ideoinnin (Esim. Facebookissa toimiva Suonenjoen Ideamylly) mahdollisuuksia sekä jatkopolutusta ja viestintää idean esille tuomisesta itse toteutukseen.
 • Kokeilla erilaisia ideoiden jatkokehittämisen malleja a) niin verkossa eriaikaisesti kuin b) verkossa ja/tai kasvokkain samanaikaisesti.
 • Lisätä kuntalaisten tulevaisuususkoa, vaikuttavuususkoa (uskoa kykyyn vaikuttaa asioihin) ja kuntien elinvoimaa, joka syntyy aktiivisista kuntalaisista.

Mukana-hanke pyrkii auttamaan kuntia uusien osallisuusmallien rakentamisessa.

Hankkeeseen on palkattu projektipäälliköksi Ville Keränen 80% työajalla ja yhteisömanageriksi Heikki Skyttä 50% työajalla.

Heikki on töissä myös Ihan Diginä -hankkeessa 50% työajalla.

Kysely: Puskaradiot kuntalaisten osallisuuden kanavina

SavoGrown Mukana-hankkeessa tehdään parhaillaan taustatutkimusta sosiaalisen median ”puskaradio”-ryhmistä Savon Villin Lännen alueella. Tavoitteemme on selvittää …

Lue lisää ja vastaa

Ideakilpailu käynnissä: Nuorten joululahja nuorille

Mansikan Nuoret Mukaan! ja Savogrown Mukana –hankkeet järjestävät Savon Villin Lännen kunnissa Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi ja Keitele Nuorten joululahja -ideakilpailun.

Lue lisää

Tervon digitaalinen ideaseinä aukeaa

Tervossa ideoidaan viestintää, asumista ja olemista digitaalisen ideaseinän avulla.

Lue lisää

Mukana -hanke: Kuntalaiset mukaan kehittämiseen!

Tässä artikkelissa kerromme Mukana-hankkeen ja osallisuustyön kuulumisia sekä kokeiluja. Jos herää kysymyksiä, ole yhteydessä!

Lue lisää

Lehdistötiedote: Palveluyhtiö Viisarit avaa palaute- ja kehitysideakanavan

Kesäkuusta lähtien Tervon, Vesannon ja Keiteleen kuntien yhteisomistama teknisen toimialan palveluyhtiö Viisarit on vastaanottanut palvelupyyntöjä myös sähköisten lomakkeiden kautta.

Lue lisää