Mukana – Tulevaisuuden osallisuusmallit 2025 -hankkeen tarkoituksena on kehittää kunnan työntekijöiden, kuntalaisten ja kuntapäättäjien keskinäistä vuoropuhelua. Lähtökohtana on etsiä ja ottaa kuntalaisten ideoita mukaan kehittämiseen kunnan voimavaraksi ja iloksi.

Leader Kehittämisyhdistys Mansikka ry rahoittaa Mukana -hanketta EU:n Maaseuturahastosta.

Mukana-hanke pyrkii osaltaan vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka aktiivisten maaseudun asukkaiden/kuntalaisten ideat saataisiin paremmin kuntapäättäjien ja kunnan työntekijöiden tietoisuuteen?
 • Miten näitä ideoita voitaisiin a) jatkokehittää b) kokeilla käytännössä c) viestiä tästä kehittämisestä niin idean esittäjälle kuin kuntien työntekijöille?
 • Miten kuntalaisten palaute ja ideoiden keruu jatkojalostamisineen saadaan kiinteäksi osaksi kuntien osallisuus-, päätöksenteko- (vireilletulo, valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano) ja palvelujen suunnitteluprosesseja?
 • Millaisia ideoiden hallinta- ja viestintäjärjestelmiä olisi hyvä käyttää em. aktiivisten kuntalaisten, kuntapäättäjien ja kunnan työntekijöiden vuoropuhelussa? (vrt. Kanban -seinät, mahdolliset avoin innovaatio ja tikettijärjestelmät)
 • Miten ottaisimme myös monipaikkaiset kuntalaiset kuten mm. kunnasta kotoisin olevat opiskelijat ja kunnan kesäasukkaat mukaan kehittämisprosesseihin ja antaisimme heille mahdollisuuden tuoda oma äänensä esiin osallisuuden kautta?

Mukana-hankkeen eri näkökulmat:

 • Ideat: kunnalle tulevien ideoiden/aloitteiden/vikailmoitusten näkökulma
 • Digialustat: mahdollisten digialustojen ja teknologioiden hyödyntämisen näkökulma
 • Prosessi: myös sen yhteisen kehittämisprosessin näkökulma, miten näitä ideoita käsitellään kunnan sisällä
 • Viestintä: kuin myös viestinnän näkökulma

Mukana-hankkeen tavoitteena on:

 • Lisätä ymmärrystä osallisuuden ja ihmisten mukaan ottamisen tärkeydestä kaikessa kehittämistoiminnassa ja saada aikaan asennemuutosta tämän asian huomioimiseksi.
 • Osallistaa eli kutsua ihmisiä mukaan kuntien kehittämiseen sekä kehittää malleja osallistumiseen etenkin erilaisten digitaalisten palveluiden avulla
 • Tukea ja lisätä ns. neljännen sektorin, eli yksittäisten kuntalaisten, mahdollisuuksia osallisuustyöhön. Yksittäisten kansalaisten kansalaisaktivismin lisääntyminen on tiedostettu ja sen mahdollistaminen voi vaikuttaa erittäin myönteisesti kunnan kehittämiseen ja elinvoimatyöhön.
 • Nostaa esiin maaseudun asukkaan ideoita elinympäristönsä kehittämiseksi ja testata erityisesti verkossa tapahtuvan ideoinnin (Esim. Facebookissa toimiva Suonenjoen Ideamylly) mahdollisuuksia sekä jatkopolutusta ja viestintää idean esille tuomisesta itse toteutukseen.
 • Kokeilla erilaisia ideoiden jatkokehittämisen malleja a) niin verkossa eriaikaisesti kuin b) verkossa ja/tai kasvokkain samanaikaisesti.
 • Lisätä kuntalaisten tulevaisuususkoa, vaikuttavuususkoa (uskoa kykyyn vaikuttaa asioihin) ja kuntien elinvoimaa, joka syntyy aktiivisista kuntalaisista.

Mukana-hanke pyrkii auttamaan kuntia uusien osallisuusmallien rakentamisessa.

Hankkeeseen on palkattu projektipäälliköksi Ville Keränen 80% työajalla ja yhteisömanageriksi Heikki Skyttä 50% työajalla.

Heikki on töissä myös Ihan Diginä -hankkeessa 50% työajalla.

Mukana -hanke: Kuntalaiset mukaan kehittämiseen!

Tässä artikkelissa kerromme Mukana-hankkeen ja osallisuustyön kuulumisia sekä kokeiluja. Jos herää kysymyksiä, ole yhteydessä!

Lue lisää

Lehdistötiedote: Palveluyhtiö Viisarit avaa palaute- ja kehitysideakanavan

Kesäkuusta lähtien Tervon, Vesannon ja Keiteleen kuntien yhteisomistama teknisen toimialan palveluyhtiö Viisarit on vastaanottanut palvelupyyntöjä myös sähköisten lomakkeiden kautta.

Lue lisää