Siirry sisältöön

Monipaikkaisuuden monet kasvot

Monipaikkaisuuden monet kasvot

Julkaistu: 23.3.2022

Syitä siihen, miksi yhden kiinteän asuinpaikan sijaan ihminen viettää arkea ja vapaa-aikaa useissa eri paikoissa on lukematon määrä. Tämä on selvinnyt viime syksynä SavoGrowlla alkaneessa Monipaikkaisuus-hankkeessa, jonka päämääränä on koota aiheesta ajantasainen tietopaketti auttamaan esim. kuntia päätöksenteossa ja tiedolla johtamisessa.

”Ilmiö on vielä paljon laajempi kuin hankkeen alussa osattiin ajatella”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Maria Puustinen SavoGrowlta.

Helmi-maaliskuussa järjestetyissä työpajoissa käytiin läpi monipaikkaisuuden mittaamisen ja tietojen hyödyntämisen mahdollisuuksia. Mukana oli asiantuntijoita kunnista ja muista organisaatioista eri puolilta Pohjois-Savoa.

”Monipaikkaisuudesta kertyvät tiedot ovat pirstaloituneita, eivätkä perinteiset yksipaikkaisuuteen perustuvat tilastointimenetelmät anna ilmiöstä riittävän tarkkaa kuvaa”, kertoo Puustinen.

Kuva Monipaikkaisuuden työpajoissa on asiantuntijoita kunnista ja muista organisaatioista eri puolilta Pohjois-Savoa.

Tarkastelussa säännöllisesti monipaikkaiset

SavoGrown hankkeessa tarkastellaan erityisesti vapaaehtoista, säännöllistä ja virallisen kotipaikkakunnan ulkopuolelle suuntautuvaa monipaikkaisuutta. Tarkoituksena on yhdistellä monipaikkaisuudesta kertyviä tietoja eri lähteistä ja tunnistaa monipaikkaisten liikkumista, viipymiä ja vaikuttimia. Samalla selvitetään monipaikkaisuuden ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

”Perustietoa ihmisten sijoittumisesta ja liikkumisesta saamme tilastoista ja teleoperaattoreiden datasta. Tätä tietoa tullaan täydentämään kyselytutkimuksilla, jolloin saadaan tietoa ihmisten käyttäytymisestä ja motiiveista”, selvittää Puustinen.

Tietoa päätöksenteon tueksi

Työpajoissa todettiin, että tarkka ja ajantasainen monipaikkaisuudesta kertyvä tieto auttaa suunnittelemaan ja suuntaamaan palveluja oikein. Kun ilmiön hyödyt ja haitat tiedetään, voidaan niihin myös vaikuttaa.

Tunnistetut palveluntarpeet voivat avata myös uusia liiketoiminnan ja yhteistyön mahdollisuuksia.

Kertyviä tietoja on mahdollista hyödyntää myös kuntien markkinoinnissa ja alueen vetovoiman esille tuomisessa.  

”Työpajakeskusteluissa pidettiin tärkeänä saada tietoa siitä, miltä kotikunta näyttää monipaikkaisten silmin”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Maria Puustinen.

Tiedolle kysyntää

”Teemme hankkeessa pioneerityötä ja eri puolilta tulleiden yhteydenottojen määrä kertoo että tiedolle on kova tarve ja se kiinnostaa”, kertoo Puustinen.

SavoGrown Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla johtamisen hankkeen ensimmäisen vaiheen selvitystyö valmistuu keväällä 2022, ja sen jälkeen edetään tiedonkeruun pilotointiin.

Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Savon kehittämisrahasto, SavoGrown alueen kunnat, Ylä-Savon seudun kunnat, Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta.

Hankkeen ensimmäisen osion määrittely- ja selvitystyöstä vastaa Salmi Platform Oy.