Siirry sisältöön

SavoGrown ilmastokysely: Ilmastonmuutoksen hillintä on tärkeää

SavoGrown ilmastokysely: Ilmastonmuutoksen hillintä on tärkeää

Julkaistu: 8.12.2023

Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kuntalaisille tehdyn ilmastokyselyn mukaan kunnilta toivotaan esimerkkinä olemista, ekotekojen mahdollistamista ja ilmastotoimiin kannustamista. Kuntalaiset pitävät ilmastotekoja ja ympäristöystävällisiä valintoja tärkeinä sekä omassa että kunnan toiminnassa. Kehitysyhtiö SavoGrown ilmastokysely oli auki syys-lokakuussa ja siihen vastasi 365 kuntalaista, mökkiläistä, kunnissa työskentelevää tai vieraillutta ihmistä.

Ilmastokyselyn tavoitteena oli selvittää kuntalaisten näkemyksiä ilmastonmuutoksen hillinnän keinoista. Kyselyn tulokset tukevat kuntien ilmastosuunnitelmien tavoitteenasettelua, ilmastotoimien valintaa ja kohdentamista sekä viestintää ja tiedotusta ilmastotyön vahvistamiseksi.

Kiitokset vastauksista kaikille vastaajille!

Poimintoja kyselyyn tulleista ilmastoimenpidetoiveista

Ruokahävikin vähentäminen ja lähiruuan suosiminen tärkeää

Tulokset kannustavat kuntia lisäämään satokausituotteiden ja lähiruuan käyttöä ruokapalveluissa ja toimimaan ruokahävikin vähentämiseksi. Samat toimet koetaan tärkeiksi kuntalaisten omissa valinnoissa. Kasvispainotteisen ruuan suosiminen jakaa vastaajien mielipiteitä enemmän. Osa vastaajista on jyrkästi kasvisruuan lisäämistä vastaan ja osaa näkee sen tärkeäksi ilmastoteoksi. Alle 19-vuotiaista vastaajista vain reilu viidennes kannattaa kasvispainotteisen ruuan lisäämistä. Avoimissa vastauksissa esitetään laajempaa hävikkiruuan myyntiä ja korostetaan sitä, että maistuva kouluruoka aiheuttaa vähemmän ruokahävikkiä.

 Kuva: Kehitysyhtiö SavoGrow

Vaihtoehtoja autoilulle ja energiansäästöä kunnan rakennuksissa

Liikenteen päästöjen vähentämistä koskevia toimia pidetään kunnissa tärkeinä. Kunnan ilmastotoimissa korostuvat kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden sekä joukkoliikenteen ja kimppakyytien tarjonnan parantaminen. Ratkaisuksi ehdotetaan muun muassa kimppakyytialustan perustamista.

Kuntalaisten ilmastoteoissa tärkeiksi koetaan kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen käytön lisääminen. Erityisesti kevyen liikenteen väylien turvallisuuteen ja talvikunnossapitoon toivotaan kiinnitettävän nykyistä enemmän huomiota ja liikkumisen osalta vastauksissa nousee esiin myös lähi- ja luontoliikuntakohteiden markkinoinnin, saavutettavuuden ja kunnossapidon merkitys. Luonnon monimuotoisuutta ja alueen viihtyvyyttä edistäviksi toimiksi ehdotetaan eri puulajien istuttamista ja niittyjen perustamista keskusta-alueille.

Ajoneuvojen päästöjen vähentämiseen suhtaudutaan varauksellisemmin kuin muihin ilmastotoimiin ja näkemykset uusiutuvien polttoaineiden tärkeydestä vaihtelevat. Vastauksia selittää se, että SavoGrown kunnissa on suhteellisen pitkät välimatkat ja autoilu koetaan välttämättömäksi. Lisäksi vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus kunnissa vaihtelee paljon. Avoimissa vastauksissa toivotaan autojen sähkölataus- ja biokaasutankkausmahdollisuuksien kehittämistä alueella.

Vastausten perusteella kuntien toiminnassa on tärkeää lisätä energiansäästöä. Vastaajat arvostavat etätyömahdollisuuksien kehittämistä, energiansäästöä esimerkiksi katuvalaistuksessa ja kunnan toiminnoissa ylipäätään, julkisten rakennusten käyttöasteen kasvattamista sekä uusiutuvan energian käyttöä kunnan kiinteistöissä ja toiminnoissa. Kuntalaisten omia ilmastotekoja pohdittaessa korostuvat energiatehokkuuden parantaminen sekä uusiutuvan energian omatuotanto. Energiansäästö on paitsi ilmastoteko, myös keino taloudellisiin säästöihin.

Kuva: Kehitysyhtiö SavoGrow

Kierrätysmahdollisuuksien parantamista kaivataan

Vastaajat kokevat tärkeäksi, että kunnan toiminnassa edistetään luonnonvarojen kestävää kulutusta ja kierrätyksestä huolehditaan kunnan kiinteistöissä ja toiminnoissa. Vastausten perusteella tärkeinä ilmastotekoina pidetään erityisesti jätteiden vähentämistä ja materiaalien kierrättämistä. Nämä ovatkin oivallisia arjen ilmastotekoja.

Avoimissa vastauksissa toistuu toive kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta, johon esitetään keinoiksi roskakorien lisäämistä kylien raiteille, kierrätyspisteiden lisäämistä kuntiin sekä lajitteluasemien aukioloaikoen laajentamista.

Yhteiskäyttöratkaisuihin suhtautuminen on positiivista, mutta jakaa mielipiteitä muita ilmastotoimia enemmän. Toisaalta avoimissa vastauksissa esitetään toiveita yhteiskäytön lisäämiselle.

Kuva: Kehitysyhtiö SavoGrow

Järkevä ilmastotyö osaksi kunnan toiminnan suunnittelua

Vastaajien mielestä ilmastotyö on tärkeää ottaa huomioon kunnan toimien suunnittelussa ja se tulisi huomioida osana kaikkea muuta kunnan toimintaa. Vastauksissa tuodaan esille monia ilmastotyön mahdollisuuksia sekä huoli niukkojen kuntaresurssien riittävyydestä ilmastotyöhön.

Vastaajien keskuudessa ollaan varsin yksimielisiä siitä, että ilmastotoimet tuovat kunnalle positiivista näkyvyyttä ja avoimissa kommenteissa todetaan myös, että ilmastoystävällinen kunta voi houkutella asukkaita ja liiketoimintaa.

Käytännössä se, miten helppoa, vaivatonta ja taloudellisesti järkevää ilmastotekojen tekeminen on, vaikuttaa paljon siihen, miten todennäköisesti toimia tulee tehtyä.

Puolet vastaajista kokee mahdollisuutensa ilmastoystävälliseen toimintaan hyviksi ja vaivattomiksi ja hieman alle puolet on sitä mieltä, että ilmastoystävällinen toiminta vaatii vaivannäköä.

Kuntalaiset kaipaavat kunnan esimerkkiä ilmastotoimissa. Vastausten perusteella kuntalaisten ilmastoystävällistä arkea voidaan parhaiten tukea tiedotuksen, erilaisten kannustimien ja kestävien palvelujen avulla, jotta ilmastoystävälliset valinnat tulisivat kuntalaisille helpoiksi. Kunnissa kannattaa vahvistaa ilmastoviestintää ja tiedotusta tehdyistä ja suunnitteilla olevista toimista ja kertoa näiden vaikutuksista eri näkökulmista. Lisäksi kaivataan erilaisia retkiä, kampanjoita ja tapahtumia. Olemme SISU-hankkeessa mieluusti mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia yhteistyössä kuntalaisten ja yhdistysten kanssa.

Kunnissa tärkeimmiksi koetut ilmastotoimet
Kunnissa tärkeimmiksi koetut ilmastotoimet

Kohti ilmastosuunnitelmia

Yhteenvetona tuloksista voi sanoa, että saimme paljon tukea ilmastotyölle ja ajatuksia siihen, mitä kuntien ilmastotyössä kannattaa vahvistaa ja mihin suhtautua varovaisemmin. Avoimet vastaukset toivat konkreettisia ideoita ilmastotyöhön sekä kertoivat näkemyksiä monipuolisesti eri näkökulmista. Moni vastaaja totesi, että kaikkien panosta tarvitaan ilmastonmuutoksen hillinnässä ja vastauksista huomataan, että kuntalaiset tekevät paljon jokapäiväisiä ekotekoja. Vastausten perusteella ilmastotyössä on tärkeää muistaa maalaisjärki, toimien hyvä toteutus sekä kustannustehokkuus.

Tehtävät ilmastosuunnitelmat koskevat sitä, miten kunta voi omassa toiminnassaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä hiilensidontaa, mutta myös sitä, miten kunta tukee ja ohjaa kuntalaisia ja kunnassa toimivia ympäristöystävällisiin valintoihin ja toimiin. Kunnan toimien vaikutus kuntalaisten toimintaympäristöön on suora, mutta lisäksi kunnan toiminnalla on välillisesti vaikutusta siihen, miten kuntalaiset toimivat esimerkiksi kulutuksessa, kierrätyksessä, liikkumisessa tai maa- ja metsätaloudessa.

Ilmastokysely on osa Kehitysyhtiö SavoGrown koordinoimaa SISU-hanketta (Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon), jonka tavoitteena on sekä tukea kuntien suunnitelmallista ilmastotyötä että innostaa kuntalaisia ja kunnissa toimivia ilmastotekoihin ja parantaa kaikkien mahdollisuuksiaan toimia ilmasto- ja ympäristöystävällisesti arjessaan. Hanketta rahoittavat mukana olevat kunnat ja Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Ilmastosuunnitelmaan liittyvissä kysymyksissä ja yhteistyöajatuksissa voit olla yhteydessä ilmastokoordinaattoreihin Anssiin ja Elliin.

Kuntakohtaisiin tuloksiin pääset tästä:

Ilmastokysely_Keitele
pdf, 324 kt
Lataa
Ilmastokysely_Pielavesi
pdf, 271 kt
Lataa
Ilmastokysely_Rautalampi
pdf, 220 kt
Lataa
Ilmastokysely_Suonenjoki
pdf, 261 kt
Lataa
Ilmastokysely_Tervo
pdf, 335 kt
Lataa
Ilmastokysely_Vesanto
pdf, 262 kt
Lataa