Siirry sisältöön

Kartoitus Vanhus- ja vammaisneuvostojen roolista, merkityksestä ja vaikuttamismahdollisuuksista

Kartoitus Vanhus- ja vammaisneuvostojen roolista, merkityksestä ja vaikuttamismahdollisuuksista

Julkaistu: 3.3.2022

Ikäasumisen Master Plan -hanke toteutti tammi-helmikuussa 2022 SavoGrown alueen kuntien (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenille suunnatun kyselyn, jolla selvitettiin vastaajien näkemyksiä neuvostojen roolista, tehtävistä ja merkityksestä kuntien vaikuttamistoimieliminä.

Kyselyssä haettiin tietoa myös siitä, millaisina jäsenet kokevat neuvostojen vaikutusmahdollisuudet ja yhteistyön päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa sekä yhteistyömahdollisuudet alueen kunnissa toimivien neuvostojen kesken. Kyselyyn vastasi 35 vanhusneuvoston tai vanhus- ja vammaisneuvoston jäsentä, mikä on 61,4 % alueen kuntien kaikista neuvostojen jäsenistä.

Vastaajat kokivat yleisesti vanhus- ja vammaisneuvostojen roolin tarpeellisina ja tärkeinä kuntien vaikuttamistoimielimenä. Neuvostoja pidettiin tärkeänä tiedonkulun ja tiedottamisen kanavana kuntalaisten ja päättäjien välillä. Neuvostoissa halutaan kuulla ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden toiveita ja tarpeita, ja viedä niitä tiedoksi päättäjille. Neuvostojen tärkeimpinä tehtävinä vastaajat pitivät tiedottamista ja tiedonkulkua, vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa, asiantuntemuksen hyödyntämistä sekä asioiden esiin nostamista.

Yli puolet vastaajista arvioi, että neuvoston mielipiteet ja aloitteet huomioidaan päätöksenteossa hyvin, ja että neuvostolla on hyvät vaikuttamismahdollisuudet. Noin 40 % vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että neuvoston näkemyksiä huomioidaan melko huonosti tai ei juuri lainkaan, ja että vaikuttamismahdollisuudet ovat heikot. Vain reilu kolmannes vastaajista arvioi saavansa riittävästi tietoa kunnassa suunnitteilla tai valmistelussa olevista asioista. Selvä enemmistö vastaajista piti kuitenkin yhteistyötä kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa hyvänä.

Kysyttäessä miten vanhus- ja vammaisneuvoston roolia voisi kehittää, yleisimmin esiin nousivat kuuleminen päätösten valmistelussa ja näkyvyyden lisääminen. Vastaajat kaipasivat toimivia käytäntöjä lausuntojen ja näkemysten pyytämiseksi neuvostolta asioissa, jotka koskevat ikääntyneitä ja vammaisia henkilöitä.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet pitivät tarpeellisena vahvistaa alueen kunnissa toimivien vanhus- ja vammaisneuvostojen välistä yhteistyötä. Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy ensi vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle, perustetaan alueille yhteiset vanhus- ja vammaisneuvostot, joihin tulee edustus kaikista maakunnan kunnista. Pienten kuntien välisen yhteistyön merkityksen arveltiin kasvavan, kun palveluja järjestävät ja suunnittelevat jatkossa hyvinvointialueen päättäjät ja toimijat.

Kysely oli osa Ikäasumisen Master Plan -hankkeessa tehtävää tiedonkeruuta. Parhaillaan näkemyksiä ikääntyneiden asumisesta ja siihen liittyvistä palveluista kerätään ikäihmisten läheisiltä ja omaisilta. Myös ikäihmisille suunnattu kysely on työn alla. Kyselyillä kerättävää tietoa käytetään jatkossa taustamateriaalina, kun ikäasumisen suuntaviivoja ja ratkaisumahdollisuuksia aletaan ideoida ja kartoittaa työpajoissa ja kumppanuuspöydissä.

Yhteenveto kyselyn tuloksista »