ELTUVA-hankkeessa selvitetään elintarviketurvallisuuden edistämisen keinoja ja tutkitaan mahdollisuuksia torjua elintarvikepetoksia mittausanalytiikan kehittämisen avulla.

Hankkeessa keskitytään elintarvikkeiden prosessointimenetelmien, kuten korkeapainekäsittelyjen (HPP) ja kuivausmenetelmien kehittämiseen sekä elintarvikkeiden säilyvyyden parantamiseen. Menetelmäkehityksellä tähdätään pidempiin säilyvyysaikoihin ja uusien prosessointimenetelmien optimointiin.

Lisäksi laboratorioanalytiikan kehittämisellä pyritään saavuttamaan erityisesti mikrobiologiseen laatuun liittyvien tulosten nopeampaa hyödynnettävyyttä. Saavutettua osaamista voidaan hyödyntää elintarvikeyritysten toiminnan kehittämisessä.

Kohderyhmänä yritykset

Hanke on suunnattu elintarvikealan jatkojalostusta tekeville yrityksille, erityisesti tuotekehityksestä ja elintarvikkeiden laadun varmistamisesta vastaaville tahoille ja elintarvikealan TKI-toimintaa harjoittaville. Kohderyhmää ovat myös elintarviketurvallisuuteen, -kehitykseen ja tutkimukseen keskittyvät yritykset.

Hankkeen toimenpiteet

Hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston ja SavoGrown ryhmähankkeena. SavoGrow vastaa korkeapaineprosessointiin ja kylmäkuivausprosessointiin liittyvästä tuotekehityksestä ja tuotekehityksen tukena toteutettavista säilyvyystutkimuksista.

Korkeapaineprosessointi

Korkeapaineprosessointi eli HPP (high pressure processing) on kylmäpastörointimenetelmä, joka soveltuu monentyyppisiin elintarvikkeisiin. Kullekin tuotteelle on kuitenkin haettava ratkaisuja erikseen käsittelyajan, käytetyn paineen ja soveltuvimman pakkausmateriaalin suhteen.

Hankkeessa tehdään tuotekehitystä ja aistinvaraista arviointia sekä HPP-käsittelyjen käytettävyyden arviointia ja mahdollisuuksia elintarvikepatogeenien torjuntaan (esimerkiksi listeria) sekä erityisesti selvitetään aiemmin testaamattoman pulssittamisen vaikutusta hankalasti torjuttaviin itiöiviin bakteereihin ja siten vaikutusta elintarvikkeiden säilyvyyteen (pidempi myyntiaika) ja turvallisuuteen. Itä-Suomen yliopisto vastaa erityisesti mikrobiologisista ja muista laboratoriomäärityksistä ja osatoteuttaja SavoGrow tuotekehityksestä.

Kylmäkuivausprosessointi

Kylmäkuivaus on menetelmä, jota voidaan käyttää helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilyvyysajan pidentämisessä ja myös kokonaan uuden tyyppisten tuotteiden tekemiseen.

Hankkeessa testataan Itä-Suomen yliopiston kylmäkuivauslaitteistolla kuivattuja elintarvikkeita, tuotteiden mikrobiologista laatua ja laadun säilymistä, aistinvaraisia ominaisuuksia sekä optimoidaan kylmäkuivausprosesseja tuotekohtaisesti. SavoGrow vastaa työpaketissa tuotekehityksestä.

Elintarvikepetosten torjunta

Hankkeessa kartoitetaan jatkuvasti päivittyviä laboratoriomenetelmiä elintarvikkeille sekä selvitetään erityisesti hunajan ja mahlan maantieteellistä alkuperää, laimentamisen tai sokerin lisäämisen havaitsemista sekä kehitetään paikan päällä tapahtuvaa analytiikkaa.

Hankkeen päätoteuttaja Itä-Suomen yliopisto vastaa tästä työpaketista.

Laboratorioanalytiikan kehittäminen

Hankkeessa tavoitteena on haitallisten bakteerien tunnistusmenetelmien validointi ja käyttöönotto uusilla laitteistoilla. Hankkeen päätoteuttaja Itä-Suomen yliopisto vastaa tästä työpaketista.

ELTUVAn testejä Toripiha Oy:n HPP-laitoksella:

Kysy lisää!