Yhteistyö tuottaa parempia tuloksia kansainvälisillä matkailumarkkinoilla kuin keskinäinen kilpailu. Tähän havaintoon kiteytyy Itä-Suomen maakuntien yhteisen ProLakeland II -hankkeen perusidea.

Hanke tähtää Kainuun, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan muodostaman järvimatkailualueen pk-yritysten kansainväliseen kasvuun ja kilpailukyvyn parantamiseen. SavoGrow koordinoi ryhmähankkeessa Pohjois-Savoon liittyviä kehittämistoimia.

Tavoitteet

  • Ylimaakunnallisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen
  • Yritysten tukeminen matkailun toimintaympäristön muutoksissa
  • Alueiden vahvuuksien hyödyntäminen itäisen Järvi-Suomen alueella. Yhteistyön kehittyminen pitkäjänteisen toiminnan tuloksena.
  • Monikanavainen viestintä

Kehitystyössä korostuu kestävän matkailun periaatteiden huomioiminen, vastuullisuus ja ympärivuotisuus. Hanke edistää Järvi-Suomen alueen matkailun muutosta kohti Suomen valtioneuvoston asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta.

Ryhmähankekokonaisuus osatoteutuksineen tukee osaltaan kansainvälisen matkailukysynnän vauhdittamista sekä saavutettavuuden turvaamista ja matkaketjujen kehittymistä.

Tulokset

Toimenpiteitä toteutetaan neljässä työpaketissa tähdäten seuraaviin tulostavoitteisiin:

Tulos 1: Ylimaakunnallisten palvelupakettien laatu ja määrä ovat kasvaneet sekä jakelukanavat monipuolistuneet digitaalisessa palveluympäristössä

Tulos 2: Yritysten kansainvälistyminen on luonut edellytykset viennin kasvulle

Tulos 3: Kansainvälisen liiketoiminnan kasvun edellytykset ovat parantuneet alueen matkailuelinkeinossa pitkäjänteisen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla. Yhteismarkkinointia voidaan toteuttaa ympärivuotisesti materiaalipankkia hyödyntäen.

Tulos 4: Toimenpiteiden jalkauttaminen on toteutettu monikanavaisen viestinnän avulla.

Pitkän aikavälin vaikutuksia:

  • Pk-yritysten kansainvälisen kasvuedellytysten elpyminen ja kilpailukyvyn kasvaminen
  • Alueen tunnettuuden kohentuminen kohti Visit Finland Lakeland visiota 2030; maailman
    tunnetuin järvialue ja
  • Asiakasvolyymin kasvu kansainvälisiltä markkinoilta menetettyjen kohdemarkkinoiden tilalle.
  • Yhteistyö ja verkostoituminen on tiivistynyt sekä palvelupaketteja on kehitetty kysyntäpohjaisesti uusille kohderyhmille vastuullisuus näkökulma huomioiden. Hanke on edistänyt yritysten digitaalista (asiakaspolun eri vaiheet huomioiden) ja fyysistä saavutettavuutta.

Hankkeen hakijana ja päätoteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu yhdessä
osatoteuttajien, Kehitysyhtiö Savogrow Oy, goSaimaa Oy, Business Joensuu Oy, Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry, kanssa. Hanketta toteutetaan ajanjaksolla 1.1.2024-30.9.2026.

Jouni Ortju

Projektikoordinaattori

ProLakeland II

ProLakeland II -hanke 50% työaika, VisitSavo-matkailualueen kehittäminen 34%