TechSavo-hankkeen päätavoitteena on edistää pk-yritysten kasvu-, uudistumis- ja innovaatiovalmiuksia Pohjois-Savossa ja Pieksämäellä. Hankkeen kohderyhmiä ovat alueen teknologiateollisuuden sekä puu- ja rakennustuotealan yritykset sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset.

Hankkeen tuloksena pk-yritysten kansainvälistyminen etenee, yrityskentän kilpailukyky
paranee ja pk-yritykset ovat paremmin varautuneet teknologia- ja toimintaympäristön
murroksen aiheuttamiin muutoksiin erityisesti digitaalisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen.

Yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittymisen seurauksena pitkällä aikavälillä alueen teknologiateollisuusyritysten liikevaihto ja vientitulot kasvavat ja yritykset voivat työllistää uusia työntekijöitä.

Hanke toteutetaan ryhmähankkeena, jossa Kehitysyhtiö Savogrow Oy toimii alueellisena toimijana.

Toimenpiteet

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden aktivointi

 • Hankkeessa aktivoidaan pk-yritysten investointi-, innovointi-, tuotantoprosessien- ja uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Yrityshankkeiden valmistelua tuetaan aktiivisella kenttätyöllä yrityksissä.
 • Edistetään yritysten kansainvälistymiseen tähtääviä hankkeita.
 • Kannustetaan yrityksiä pitkäjänteiseen strategiatyöskentelyyn sekä systemaattisen
  kehittämiseen sekä haastetaan yrityksiä huomioimaan erityisesti kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän vaatimukset ja mahdollisuudet.

Yritysten kasvun ja uudistumisen edistäminen ja aktivointi

 • Hanke järjestää tapahtumia, joissa yrityksille esitellään eri markkina-alueiden ja uusien teknologioiden mahdollisuuksia sekä tiedotetaan toimintaympäristön muutoksista.
 • Tuetaan yritysten kasvua järjestämällä alueen yrityksille yhteisosasto/ messuosallistuminen Tampereen alihankintamessuille vuosina 2023, 2024 ja 2025 sekä energiamessuille 2024.
 • Autetaan liiketoimintamallien kehittämisessä ja toimeenpanossa yrityksen omissa kehittämishankkeissa sekä yhteisissä TKI -työpajoissa.
 • Toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä kaikkien toteuttajien kesken.

Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edistäminen yritysten investoinneissa ja TKI-toiminnassa

 • Haastetaan yrityksiä huomioimaan erityisesti kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän
  vaatimukset ja mahdollisuudet yritysten kehityshankkeissa mm. painottamalla kestävään
  kehitykseen kohdistuvia investointeja ja TKI-hankkeita. Tavoitteena on, että valtaosassa yritysten kehittämishankkeissa on huomioitu kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edistäminen.
 • Myös tuotantotilojen ja prosessien energiansäästömahdollisuuksia selvitetään erityisesti
  yritysten kehittämishankkeissa.
 • Kohtautetaan yrityksiä muihin kestävään kehitykseen ja vihreään siirtymään liittyvien
  toimijoiden ja hankkeiden kesken.

Tuotelähtöisten toimintamallien laajentaminen palvelukokonaisuudeksi

 • Selvitetään soveltuvia menetelmiä ja teollisuuden parhaita käytänteitä
 • Käytännön toteutukset voidaan sisällyttää myös yritysten kehittämishankkeisiin

Tiedolla johtamisen menetelmät ja analytiikka tuottavuuden kehittämisen apuna

 • Selvitetään soveltuvia menetelmiä ja teollisuuden parhaita käytänteitä.
 • Aktivoidaan yrityksiä osallistumaan 1-2 työpajaa.

Verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen yritysten ja lisäarvoa tuottavien eri sidosryhmien kanssa

 • Hankkeessa etsitään ja yhdistetään aktiivisesti yritysten tarpeisiin liittyviä tahoja mm.
  asiantuntijoita, kouluttajia, kehittäjiä.
 • Autetaan maakunnan yritysten keskinäistä verkostoitumista mm. lisäämällä tietoutta olemassa olevista alihankintamahdollisuuksista maakunnan sisällä.
 • Tästä toimenpiteestä vastaa jokainen toteuttaja omalla alueellaan jakaen hyviä käytänteitä toteuttajien kesken. Lisäksi yhteisiä toimenpiteitä toteutetaan yhdessä koko hankealueella.

Kansainvälistymisen edistäminen

 • Toimenpiteitä toteutetaan pääasiallisesti yritysten kehittämishankkeiden kautta.
 • Lisäksi hankehenkilöstö edistää ja tukee yritysten kansainvälistymistä hyödyntäen mm. eri sidosryhmien järjestämiä kv-tapahtumia.
 • Tavoitteena on aktivoida yrityksiä osallistumaan 2-3 ulkomaisille teknisen alan messumatkoille. Pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa pohjaa alueen pk-yritysten viennin kasvulle.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen

 • Toimitaan tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (mm. koulutusorganisaatiot, TE-toimisto, hankkeet, teknologia-alan yhdistykset).
 • Aktiivisella kenttätyöllä autetaan yrityksiä löytämään tehokkaat väylät työvoiman rekrytointiin sekä rekry- ja täsmäkoulutuksiin.
 • Järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa nuorille opiskelijoille työelämään
  tutustumistapahtumia teknologiateollisuuden alalta sekä tiedotetaan teknologia-alan
  mahdollisuuksista ammattia miettiville nuorille, opiskelijoille sekä alaa vaihtaville.
 • Viestitään teknologia-alan vetovoimaisuudesta sekä alan työmahdollisuuksista alueen nuorille, opiskelijoille sekä alanvaihtoa miettiville.
 • Toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kaikkien toteuttajien kesken.

Kysy lisää!