Koko kunta kotouttaa. Tervetuloa meille asumaan!

HANKKEEN VISIO 2026

Hankkeessa kehitetään SavoGrown alueen kuntien yhteinen asiakaslähtöinen kotoutumisen toimintamalli humanitäärisen sekä kasvavan työperäisen maahanmuuton tukemiseksi. Kotoutumistyön osaamista lisätään kuntaorganisaatioissa, alueen yrityksissä ja yhteisöissä. 

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite 1: Asiakaslähtöisen palvelupolun rakentaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

  • Alueelle yhteisen tavoitteellisen kotoutumistyön palvelukartan luominen ja sen jalkauttaminen: yhteistyössä kotoutumistyöstä vastaavien viranhaltijoiden ja palveluohjausta tekevien henkilöiden kanssa kuvataan nykyinen palveluohjauksen sisältö ja käynnistetään yhteisen mallin rakentaminen. Pitkien etäisyyksien alueella pyritään löytämään uusia tapoja viranomaispalveluiden tarjoamiseen etäpalveluina/mobiilisti. 
  • Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen: Asiakaslähtöisen palvelupolun kehittäminen edellyttää verkostomaista luottamukseen perustuvaa toimintatapaa. Yhteistyön syventymistä edistetään kumppanuuspöytämenettelyllä, johon kutsutaan mukaan alueelle maahanmuuttaneita, yrityksiä, vapaaehtoistoimijoita ja muita kuntalaisia. Alueelle perustetaan myös Maahanmuuttotyöryhmä, jossa on laaja edustus alueen kunnista, kotoutumistyön viranomaisista, alueen yrittäjäjärjestöstä ja 3. sektorin toimijoista. Ryhmä pitää yllä tilannekuvaa alueen kotoutumistyön edistymisestä ja ennakoi tulevaisuutta. Hankkeen projektipäällikkö koordinoi ryhmän työskentelyn käynnistymistä toimien ryhmän sihteerinä. 
  • Kotoutumisen käsikirjan laadinta: Alueen kuntiin laaditaan arjen kotoutumisen käsikirja, jotta maahanmuuttaneiden kohtaaminen ja palveluohjaus sujuu jouhevasti. Käsikirja pitää sisällään mm. rekisteröinnit ja lupa-asiat, asunnon järjestämiseen, lastenhoito- ja koulupaikkoihin ilmoittautumiset. 
  • Sosiaalisen verkostoitumisen kohtauspaikat: Yhteistyössä kuntien kanssa laaditaan tervetulopaketti (Welcome Package), jossa kerrotaan alueen harrastusmahdollisuuksista ja miten yhteisöjen toimintaan pääsee mukaan. Hankkeen työntekijät osallistuvat jo olemassaoleviin tapahtumiin ja koordinoivat tapahtumia, jotka tukevat ystävyyssuhteiden syntymistä ja juurtumista alueelle.

Tavoite 2: Työllistymisen työkalut kuntoon 

Tavoitteen toimenpiteet keskittyvät asiakkaan osaamisen tunnistamiseen ja osaamisen lisäämiseen.  

  • Startti kotoutumispalveluihin: keskiössä on onnistunut ja ajan kanssa tehtävä asiakkaan palveluntarpeen tunnistaminen. Punaisena lankana on asiakkaan omatoimijuuden vahvistaminen niin, että myös oman osaamisen tunnistamiseen löytyy toimivimmat tavat ja toimintamallit mm. mobiilipalveluita hyödyntäen.  
  • Kouluttaminen: Hanke järjestää kotoutumista ja työllistymistä edistäviä kursseja yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten ja kolmannen sektorin tomijoiden kanssa esim. suomen kieli, kansalaistaito, hygieniapassi, ammattiopintoihin valmentavat kurssit. Hankkeessa kehitetään uusia räätälöityjä toimintamalleja työllistymisen edistämiseksi esim. työparityöskentely ja työssä oppimisen kokeilut henkilökohtaiseen ammatillisen ohjaukseen/mentorointiin perustuen.  

Tavoite 3: Kotoutumista tukevien taitojen vahvistuminen monitoimijamalliin perustuvassa kotoutumistyössä 

Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden osaamista kehitetään kouluttamalla.

  • Kouluttaminen: Laaditaan koulutussuunnitelma kotoutumistyön osaamisen vahvistamiseksi kunnissa. Lisäksi koulutetaan kunnan henkilöstöä hyvien väestösuhteiden edistämistyöhön ja kuinka tämä näkyy mm. kunnan viestinnässä.   Yritysten valmiutta vastaanottaa ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä edistetään lyhytvalmennuksilla. 

Ota yhteyttä: