Hankkeessa kehitetään SavoGrown alueen kuntien yhteinen asiakaslähtöinen kotoutumisen palvelupolku humanitäärisen sekä kasvavan työperäisen maahanmuuton tukemiseksi. Kotoutumistyön osaamista lisätään kuntaorganisaatioissa, alueen yrityksissä ja yhteisöissä. 

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite 1: Asiakaslähtöisen palvelupolun rakentaminen 

  • Alueelle yhteisen tavoitteellisen kotoutumistyön palvelukartan luominen ja sen jalkauttaminen: yhteistyössä kotoutumistyöstä vastaavien viranhaltijoiden ja palveluohjausta tekevien henkilöiden kanssa kuvataan nykyinen palveluohjauksen sisältö ja käynnistetään yhteisen mallin rakentaminen. Mukaan keskusteluun otetaan kaikki tärkeät viranomaissidosryhmät kuten Migri, TE-toimisto, HVA, ELY-keskus, VOK, Verohallinto, oppilaitokset. Palvelukarttaa laadittaessa pyritään löytämään uusia paikkoja viranomaispalveluiden tarjoamiseen etäpalveluina/mobiilisti.  
  • Kotoutumisen käsikirjan laadinta: Hankkeen toimena alueen kuntiin laaditaan arjen kotoutumisen käsikirja (perheet ja yksin saapuneet), jotta maahanmuuttajan kohtaaminen ja palveluohjaus sujuu jouhevasti. Käsikirja pitää sisällään mm. rekisteröinnit ja lupa-asiat, asunnon järjestäminen, lastenhoito- ja koulupaikkoihin ilmoittautumiset jne.  
  • Sosiaalisen verkostoitumisen kohtauspaikat: Sosiaalisen verkostoitumisen tukemiseksi suunnitellaan, kootaan ja toteutetaan laajassa yhteistyössä Tervetulopaketti (Welcome Package), jossa kerrotaan harrastusmahdollisuuksista alueella sekä kuinka yhteisöjen toimintaan pääsee mukaan. Hankkeen työntekijät koordinoivat erilaisia ns. ”kohtauttamiseen” tähtääviä tempauksia/tapahtumia, jotka tukevat ystävyyssuhteiden syntymistä ja juurtumista alueelle. Toimijoina tässä vahvasti mukana 3. sektori, kansalaisopistot, sekä kunnan hyte-koordinaattori.    

Tavoite 2: Työllistymisen työkalut kuntoon 

Tavoitteen toimenpiteet keskittyvät asiakkaan osaamisen tunnistamiseen ja osaamisen lisäämiseen.  

  • Startti kotoutumispalveluihin: keskiössä on onnistunut ja ajan kanssa tehtävä asiakkaan palveluntarpeen tunnistaminen. Punaisena lankana on asiakkaan omatoimijuuden vahvistaminen niin, että myös oman osaamisen tunnistamiseen löytyy toimivimmat tavat ja toimintamallit.  Asiakkaan oman osaamisen tunnistamista tuetaan mm. mobiilipalveluita hyödyntäen.  
  • Kouluttaminen: Hanke järjestää erisisältöisiä kotoutumiskursseja, mm. suomen kielen ja kansalaistaidon sekä työllistymisen edistämisen kursseja yhteistyössä 2. asteen oppilaitosten ja 3. sektorin toimijoiden kanssa (mm. suomen kieltä ja ammattiopintoihin valmentavia opintoja). Työllistymisen esteitä poistetaan järjestämällä mm. hygieniapassin suorittamiseen liittyvää kurssitoimintaa. Hankkeessa kehitetään uusia räätälöityjä toimintamalleja työllistymisen edistämiseksi mm. työparityöskentely (suomalainen+kieltä vielä taitamaton maahanmuuttaja), työssä oppimisen kokeilut henkilökohtaiseen ammatillisen ohjaukseen/mentorointiin perustuen.  

Tavoite 3: Osaamisen ja vuoropuhelun lisääminen monitoimijamalliin perustuvassa kotoutumistyössä 

Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden osaamista nostetaan kouluttamalla ja sidosryhmäyhteistyötä vahvistamalla. Alueellisella verkostotyöllä turvataan palveluiden laatu jatkossakin, kun asiantuntija voi tehdä osaamaansa työtä useamman kunnan alueella ja palvelu voidaan tuottaa kustannustehokkaasti.

  • Kouluttaminen: Laaditaan koulutussuunnitelma kotoutumistyön osaamisen vahvistamiseksi kunnissa. Lisäksi koulutetaan kunnan henkilöstöä hyvien väestösuhteiden edistämistyöhön ja kuinka tämä näkyy mm. kunnan viestinnässä.   Yritysten valmiutta vastaanottaa ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä edistetään lyhytvalmennuksilla. 
  • Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen: Asiakaslähtöisen palvelupolun kehittäminen edellyttää verkostomaista, luottamukseen perustuvaa toimintatapaa. Yhteistyön syventymistä edistetään kumppanuuspöytämenettelyllä. Mukaan kutsutaan alueelle jo asettautuneita ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, alueen yrityksiä, 3. ja 4. sektorin (vapaa kansalaistoiminta) toimijoita ja kuntalaisia. Hankkeen koordinoimana alueelle perustetaan Maahanmuuttotyöryhmä, jossa on laaja edustus alueen kunnista, kotoutumistyön viranomaisista, alueen yrittäjäjärjestöstä ja 3. sektorin toimijoista. Ryhmä pitää yllä tilannekuvaa alueen kotoutumistyön edistymisestä ja ennakoi tulevaisuutta. Hankkeen projektipäällikkö koordinoi ryhmän työskentelyn käynnistymistä toimien ryhmän sihteerinä. 

Kysy lisää:

Hanke hakee työntekijöitä:

Rekry: Projektipäällikkö kotoutumishankkeeseen

Kehitysyhtiö SavoGrow hakee Mutkatonta kotoutumista -hankkeeseen, määräaikaiseen työsuhteeseen, projektipäällikköä ajalle 1.4.2023-31.3.2026 (3 vuotta). Hankkeen tavoitteena …

Lue lisää

Rekry: Palvelusuunnittelija kotoutumishankkeeseen

Kehitysyhtiö SavoGrow hakee Mutkatonta Kotoutumista -hankkeeseen kahta palvelusuunnittelijaa kolmen vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Pääset kehittämään SavoGrown alueen kuntien kotouttamistyötä.

Lue lisää