Hankkeen tavoitteena on, että mukana olevissa kunnissa on ilmastosuunnitelmat, joissa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi ja varautumiseksi.

Tavoitteena on kuntien yhteistyön lisääminen seuduittain sekä seutujen välillä ilmastotyössä. Maakunnallista ilmastotyötä ohjaa Pohjois-Savon ELY-keskus, jonka kanssa hanke tekee tiivistä yhteistyötä.

Ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteiden etenemisen kannalta on merkityksellistä, että kuntaorganisaatio sitoutuu tavoitteisiin jo kunnan strategiassa, jotta tavoitteet kytkeytyvät osaksi kunnan kaikkea toimintaa ja talouden suunnittelua ja seurantaa.

Hankkeen ydintehtävänä on suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen, mikä kattaa kaikki tasot kuntaorganisaation strategiasta arkipäivän toimintaan saakka.

SavoGrown kuntiin ilmasto-ohjelmat

SavoGrown kunnissa ilmastotavoitteita ei vielä ole asetettu, joten tavoitteellinen ilmastotyö aloitetaan laatimalla ilmastosuunnitelmat, ja rakentamalla niiden seurantaa ja mittarointia.

Niissä kunnissa, joissa ilmasto-ohjelmat tai -suunnitelmat ovat jo olemassa,
hanketyöskentelyn pääpaino on suunnitelmien toimeenpanossa sekä konkreettisten toimien toteutumisessa.

Ilmastotoimien vaikuttavuutta arvioidaan ja ilmastotyö tuodaan osaksi kuntien päätöksentekoa, talouden ja toiminnan suunnittelua. Ilmastotyön seurantaa, mittarointia ja raportointia kehitetään ja tuodaan esille avoimesti ymmärrettävässä muodossa.

Viestintä näkyvässä roolissa

Hankkeessa käynnistetään suunnitelmallinen ja vaikuttava ilmastoviestintä, jonka avulla
kuntalaiset, sidosryhmät ja yritykset saavat tietoa kuntien ilmastotyön etenemisestä ja toimista. Viestinnän, kampanjoiden ja tapahtumien avulla kannustetaan kuntalaisia ja yrityksiä sekä muita toimijoita osallistumaan yhteiseen ilmastotyöhön.

Hankkeessa tuetaan ilmasto-, vähähiilisyys- ja kiertotalousnäkökohtien sisällyttämistä
hankintoihin ja investointiprosesseihin. Hankkeen avulla lisätään maakunnan ja kuntien elinvoimaa vahvistamalla ilmastonmuutoksen hillintää ja tukemalla sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Seudullisten ilmastokoordinaattoreiden verkosto

Hankkeessa pilotoidaan monen kunnan eli seudun yhteistä ilmastokoordinaattoria jatkaen samalla Kierre- ja Kesto-hankkeissa alkanutta seutujen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on rakentaa toimiva ilmastokoordinaattoriverkosto, jonka jokainen seudullinen koordinaattori vastaa oman alueensa ilmastotiedon keräämisestä ja seurannasta.

Koordinaattorit raportoivat kunnille säännöllisesti ilmastotyön etenemisestä. Hankkeessa toteutetaan ilmastotyötä yhteistyössä Kuopion seudun (Kuopio ja Siilinjärvi), Ylä-Savon (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti ja Sonkajärvi), Keski-Savon (Joroinen, Leppävirta ja Varkaus) ja SavoGrown alueen (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi ja Keitele) kanssa. Kunkin seudun ilmastokoordinaattorit koordinoivat alueilla
ilmastotyön toimeenpanoa.

Kysy lisää!