Hankkeen tavoitteena on, että hankkeessa mukana olevissa kunnissa on kuntakohtainen ilmasto-ohjelma tai -suunnitelma, jossa on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi ja varautumiseksi.

Tavoitteena on kuntien yhteistyön lisääminen seuduittain sekä seutujen välillä ilmastotyössä. Maakunnallista ilmastotyötä ohjaa Pohjois-Savon ELY-keskus, jonka kanssa hanke tekee tiivistä yhteistyötä.

Ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteiden etenemisen kannalta on merkityksellistä, että
kuntaorganisaatio sitoutuu tavoitteisiin jo kunnan strategiassa, jolloin tavoitteet kytkeytyvät osaksi kunnan kaikkea toimintaa ja talouden suunnittelua ja seurantaa.

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen on hankkeen ydintehtävä, joka kattaa kaikki tasot kuntaorganisaation strategiasta arkipäivän toimintaan saakka.

SavoGrown kuntiin ilmasto-ohjelmat

SavoGrown kunnissa ilmastotavoitteita ei vielä ole asetettu, joten tavoitteellinen ilmastotyö aloitetaan laatimalla ilmasto-ohjelma tai -suunnitelma, ja rakennetaan sen seurantaa ja mittarointia.

Niissä kunnissa, joissa ilmasto-ohjelmat tai -suunnitelmat ovat jo olemassa,
hanketyöskentelyn pääpaino on suunnitelmien toimeenpanossa sekä konkreettisten toimien toteutumisessa. Ilmastotoimien vaikuttavuutta arvioidaan ja ilmastotyö tuodaan osaksi kuntien päätöksentekoa, talouden ja toiminnan suunnittelua. Ilmastotyön seurantaa, mittarointia ja raportointia kehitetään ja tuodaan esille avoimesti ymmärrettävässä muodossa.

Viestintä näkyvässä roolissa

Hankkeessa käynnistetään suunnitelmallinen ja vaikuttava ilmastoviestintä, jonka avulla
kuntalaiset, sidosryhmät ja yritykset saavat tietoa kuntien ilmastotyön etenemisestä ja toimista. Viestinnän, kampanjoiden ja tapahtumien avulla kannustetaan kuntalaisia ja yrityksiä sekä muita toimijoita osallistumaan yhteiseen ilmastotyöhön.

Hankkeessa tuetaan ilmasto-, vähähiilisyys- ja kiertotalousnäkökohtien sisällyttämistä
hankintoihin ja investointiprosesseihin. Hankkeen avulla lisätään maakunnan ja kuntien elinvoimaa lisäämällä ilmastonmuutoksen hillintää ja tuetaan niiden sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Seudullisten ilmastokoordinaattoreiden verkosto

Hankkeessa pilotoidaan monen kunnan eli seudun yhteistä ilmastokoordinaattoria jatkaen samalla Kierre- ja Kesto-hankkeissa alkanutta seutujen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on rakentaa toimiva ilmastokoordinaattoriverkosto, jonka jokainen seudullinen koordinaattori vastaa oman alueensa ilmastotiedon keräämisestä ja seurannasta.

Koordinaattorit raportoivat kunnille säännöllisesti ilmastotyön etenemisestä. Hankkeessa toteutetaan ilmastotyötä yhteistyössä Kuopion seudun (Kuopio ja Siilinjärvi), Ylä-Savon (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti ja Sonkajärvi), Keski-Savon (Joroinen, Leppävirta ja Varkaus) ja SavoGrown alueen (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi ja Keitele) kanssa. Kunkin seudun ilmastokoordinaattorit koordinoivat alueilla
ilmastotyön toimeenpanoa.

Kysy lisää!